تنگی مجرای ادراری

تنگی-مجرای-ادرار

تنگی مجرای ادراری : بانوان و آقایان متعددی به دکتر تراب پرهیز مراجعه کرده و از کاهش یافتن جریان ادراری شاکی می باشند ، مراجعه کنندگان  بیان می کنند که ادرارشان قطره قطره و باریک می باشد ، دکتر تراب پرهیز تنگی مجاری ادراری را درمان می نمایند . برخی از مواردی که سبب کاهش […]