تومور بیضه

تومور بیضه

تومور بیضه تومور بیضه یکی از مردانه ترین بیماری های عصر امروز است که متاسفانه در موارد بسیاری میان مردان 25 تا 34 سال مشاهده می شود. سرطان ، ازبیماری هایی است که حتی شنیدن نام آن هم ناخوشایند بوده و روان انسان را می آزارد. اما نکته مهم این است که باید بدانیم انواع […]