هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس در کودکانی که مبتلا به هیپوسپادیاس هستند محل قرار گیری  سوراخ مجرا پایین تر از حد طبیعی است و در برخی موارد انحنا در آلت به سمت پایین مشاهده می شود. جراحی هیپوسپادیاس کودکانی که مبتلا به این بیماری هستند نباید ختنه شود زیرا به منظور ترمیم از پوست آن استفاده می شود . […]