سرطان مجاری ادرار

سرطان مجاری ادرار

سرطان مجاری ادرار سرطان مجاری ادرار در مردان نادر است و غالبا در مردان بیش از پنجاه سال یافت می شود . انسیدانس تنگی مجاری ادرار در مردان مبتلا به سرطان مجاری ادرار 24 تا 76 درصد است . شایعترین محل سرطان، مجاری ادرار بولوممبرانو است (60 درصد) و سپس نوبت به مجاری ادرار آلتی […]