مثانه عصبی

مثانه عصبی

مثانه عصبی سیستم عصبی مثانه نقش اصلی را در کمک به تخلیه ادرار، احساس پرشدن و احساس نیاز به دفع ادرار در مثانه را دارد در صورتی که عملکرد این سیستم مختل شود تخلیه مثانه دچار مشکل می شود به گونه ای که فرد با اینکه مثانه پری دارد احساس می کند که ادرار کمی […]