سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا کیسه صفرا، عضوی است که در قسمت تحتانی کبد قرار گرفته است و وظیفه آن نگه داری مایع زردرنگ صفراست. غذاهای پر چرب از طریق مجاری صفراوی به داخل روده کوچک ریخته می شوند. سنگ های صفراوی از کلسترول و سایر مواد، تشکیل شده است.  اندازه آن ها هم چون دانه های […]