بی اختیاری و تکرر ادرار

بی اختیاری و تکرر ادرار

بی اختیاری و تکرر ادرار تکرر ادرار (Frequency) به افزایش دفعات ادرار کردن گفته می شود ولی هر دفعه فقط مقدار کمی ادرار خارج می شود . باید تکرر ادرار از افزایش کمیت ادرار (پلی اوری) افتراق داده شود . در افزایش کمیت ادرار، بیمار مکررا ً ادرار می کند ولی مقدار زیادی ادرار هر […]