سنگ مثانه

سنگ مثانه

سنگ مثانه یکی از عوامل شایع که موجب درد های شدید شکمی می شود وجود سنگ در مثانه می باشد. سنگ های مثانه بدلیل رسوب مواد معدنی در مثانه ایجاد می شوند. سنگ مثانه عارضه ای است که می تواند در تمامی افراد مشاهده شود اما در میان آقایان مسن بیشتر مشاهده می شود. در […]